Regulamin Sklepu Internetowego sklepkleks.com

obowiązujący od 25.12.2014 r.


Sklep internetowy sklepkleks.com jest prowadzony przez: KLEKS Joanna Strawińska, z siedzibą przy ul. Radarowa 9 lok. 10/11, 02-137 Warszawa, wpisany do ewidencji gospodarczej - nr wpisu 51232, wydany przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 27.08.2004 r., NIP 113-192-82-23, REGON 012989540, tel.: +48228468695.

SŁOWNICZEK:


Sklep Kleks – detaliczny punkt sprzedaży, prowadzony przez KLEKS Joanna Strawińska, z siedzibą przy ul. Radarowa 9 lok. 10/11, 02-137 Warszawa, wpisany do ewidencji gospodarczej – nr wpisu 51232, wydany przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 27.08.2004 r., NIP 113-192-82-23, REGON 012989540, tel.: (22) 846 86 95.Sklep Internetowy sklepkleks.com – prowadzony przez KLEKS Joanna Strawińska sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową sklepkleks.com.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego sklepkleks.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym sklepkleks.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)).

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego sklepkleks.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym sklepkleks.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do KLEKS Joanna Strawińska podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklepkleks.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym sklepkleks.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, udzielania gwarancji oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego sklepkleks.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego sklepkleks.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego sklepkleks.com zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego sklepkleks.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego sklepkleks.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego sklepkleks.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklepkleks.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. KLEKS Joanna Strawińska w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego sklepkleks.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego sklepkleks.com z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego sklepkleks.com nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego sklepkleks.com również nie wymaga rejestracji.

7. Sklep Internetowy sklepkleks.com nie prowadzi wysyłki newsletterów.

§2 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego sklepkleks.com

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sklepkleks.com bez konieczności rejestracji na stronie Sklepu Internetowego sklepkleks.com.

2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego sklepkleks.com mogą być zgłaszane do Sklepu Kleks telefonicznie na nr telefonu: +48228468695 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklepkleks@sklepkleks.pl. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień §8 regulaminu.

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia.

§3 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego sklepkleks.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego sklepkleks.com:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. KLEKS Joanna Strawińska zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym sklepkleks.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§4 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego sklepkleks.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Koszyk” (lub równoznaczny);
b) podać adres poczty elektronicznej do kontaktu KLEKS Joanna Strawińska z Klientem w ramach realizacji zamówienia m.in. w celu wysłania potwierdzenia otrzymania zamówienia czy potwierdzenia otrzymania przelewu;
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu): kurierem lub odbiór osobisty w Sklepie Kleks przy ul. Radarowa 9 lok. 10/11, 02-137 Warszawa;
d) w przypadku wybrania dostawy kurierem Klient zobowiązany jest wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, w innym wypadku do zamówienia zostanie dołączony paragon;
f) zakończyć transakcję poprzez kliknięcie „Złóż zamówienie i zapłać” (lub równoznaczny).

3. W przypadku płatności z góry :
a) opłacić zamówienie szybkimi płatnościami dostępnymi na stronie (Przelewy24) - zamówienie jest od razu przekazane do realizacji i wysyłane na wskazany przez kupującego adres lub przygotowane do odbioru osobistego w sklepie Kleks w Warszawie na ul. Radarowej 9
b) opłacić zamówienie przelewem dowolnym, czyli poprzez samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą elektroniczną (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę, na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia.
Czas na dokonanie przelewu dowolnego to 3 dni robocze. Jeżeli pieniądze nie zostaną zaksięgowane w przeciągu 3 dni roboczych na konto sprzedającego - zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym KLEKS Joanna Strawińska, Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną (e-mail) o wpłynięciu należności na właściwy rachunek bankowy, na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia. Następnie zamówienie przekazywane jest do realizacji i przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi kurierem na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub Klient może odebrać go osobiście w Sklepie Kleks przy ul. Radarowa 9 lok. 10/11, 02-137 Warszawa.

4. KLEKS Joanna Strawińska uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie KLEKS Joanna Strawińska oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany podczas składania zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez KLEKS Joanna Strawińska zamówienia złożonego przez Klienta z numerem konta, na które należy wpłacić właściwą kwotę. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem KLEKS Joanna Strawińska o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.

8. KLEKS Joanna Strawińska zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

9. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup produktu od dostawców KLEKS Joanna Strawińska nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, KLEKS Joanna Strawińska poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, KLEKS Joanna Strawińska może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, KLEKS Joanna Strawińska będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym KLEKS Joanna Strawińska będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, a Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie KLEKS Joanna Strawińska), KLEKS Joanna Strawińska dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany podczas składania zamówienia przez Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w §10 regulaminu.

12. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie KLEKS Joanna Strawińska), KLEKS Joanna Strawińska może anulować zamówienie w całości.

13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 11-12 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, KLEKS Joanna Strawińska zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §11 regulaminu.

14. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, KLEKS Joanna Strawińska nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

15. Dostępność produktów na stronie Sklepu Internetowego sklepkleks.com podana jest orientacyjnie i może ulec zmianie.

§5 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez KLEKS Joanna Strawińska przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta - status realizacji zamówienia podawany jest na indywidualne życzenie Klienta drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) i numer telefonu podczas składania zamówienia. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmian w adresie dostawy lub zmian danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w §11 regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z telefonicznie ze Sklepem Kleks pod numerem telefonu +48228468695 lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej (e-mail): sklepkleks@sklepkleks.pl.

3. Klient na indywidualne życzenie otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail), wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski.

2. Zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w Sklepie Kleks, ul. Radarowa 9 lok. 10/11, 02-137 Warszawa – gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sklep Kleks lub bonami Sodexo. W tym przypadku realizacja zamówienia następuję po wyborze opcji w „Koszyku” o nazwie „Odbiór osobisty w sklepie Kleks”.
b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - szybkimi płatnościami dostępnymi na stronie sprzedającego (Przelewy24) np. blik, karta płatnicza i inne wyszczególnione na stronie lub
dowolnym przelewem bankowym na który sprzedający czeka do 3 dni roboczych. W obu przypadkach realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez KLEKS Joanna Strawińska potwierdzenia poprawnego wykonania płatności na konto KLEKS Joanna Strawińska przez podmiot realizujący płatności. Jeżeli pieniądze nie zostaną zaksięgowane wciągu 3 dni roboczych zamówienie zostaje anulowane.

3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§7 Czas realizacji zamówień

1. Zamówienie jest realizowane od momentu wysłania przez Klienta zamówienia, czyli po wciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie i zapłać” (lub równoznaczny). Po zaksięgowaniu na koncie KLEKS Joanna Strawińska wpłaty należności za złożone zamówienie, przedmiot zamówienia wysyłany jest do Klienta na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu, możliwości skompletowania wszystkich zamówionych produktów oraz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, nie dłużej jednak niż 5 (pięć) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

2. KLEKS Joanna Strawińska nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

3. Jeżeli klient dokona zakupu z opcją "odbiór osobisty w sklepie KLEKS - płatnośc przy odbiorze" ma on 7 dni kalendarzowych na realizację zamówienia i odbiór zamówionych towarów w sklepie. Po upływie 7 dni zamówienie zostaje anulowane.

§8 Warunki reklamacji

1.
KLEKS Joanna Strawińska jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez KLEKS Joanna Strawińska.

2. KLEKS Joanna Strawińska w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez KLEKS Joanna Strawińska Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) i opisem reklamacji do Sklepu Kleks, ul. Radarowa 9 lok. 10/11, 02-137 Warszawa.

4. W przypadku, gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sklepu Kleks, ul. Radarowa 9 lok. 10/11, 02-137 Warszawa.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – KLEKS Joanna Strawińska niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny KLEKS Joanna Strawińska zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność KLEKS Joanna Strawińska z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił KLEKS Joanna Strawińska za nabycie danego produktu.

§9 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez KLEKS Joanna Strawińska mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. KLEKS Joanna Strawińska nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt telefoniczny ze Sklepem Kleks pod numerem telefonu: +48228468695.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep Kleks może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Kleks;
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień §8 regulaminu.

§10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się telefonicznie ze Sklepem Kleks pod numerem telefonu: +48228468695 lub drogą elektroniczną (e-mail) wysyłając wiadomość na adres: sklepkleks@sklepkleks.pl.

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym sklepkleks.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:

a) od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się również pod adresem Tutaj.

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu KLEKS Joanna Strawińska produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. KLEKS Joanna Strawińska zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami §11 regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty KLEKS Joanna Strawińska, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a) w Sklepie Kleks, ul. Radarowa 9 lok. 10/11, 02-137 Warszawa podczas odbioru przesyłki;
b) po odebraniu przesyłki kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.

8. KLEKS Joanna Strawińska nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§11 Zwrot należności Klientom

1. KLEKS Joanna Strawińska dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Sklepie Kleks, ul. Radarowa 9 lok. 10/11, 02-137 Warszawa i było uprzednio opłacone z góry;
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) KLEKS Joanna Strawińska może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

3. KLEKS Joanna Strawińska dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
b) na kartę kredytową Klienta – jeśli zamówienie było opłacone kartą kredytową przy odbiorze osobistym w Sklepie Kleks, ul. Radarowa 9 lok. 10/11, 02-137 Warszawa.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie KLEKS Joanna Strawińska nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektonicznej (e-mail) wezwania do przesłania KLEKS Joanna Strawińska numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle KLEKS Joanna Strawińska takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. KLEKS Joanna Strawińska nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz KLEKS Joanna Strawińska zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

§12 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego sklepkleks.com mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”), które są promocjami produktowymi – obniżają cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym określonym każdorazowo na stronie produktu.

§13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego sklepkleks.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. KLEKS Joanna Strawińska dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego sklepkleks.com były na najwyższym poziomie, jednakże KLEKS Joanna Strawińska nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego sklepkleks.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego sklepkleks.com.

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie KLEKS Joanna Strawińska nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi przysługuje wówczas uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §10 regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego sklepkleks.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7. KLEKS Joanna Strawińska zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez KLEKS Joanna Strawińska, nie krótszym niż 7 (siedmiu) dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego sklepkleks.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 
Sklepy Internetowe KQS.store